Плаќање

  • Плаќањето може да се изврши со сите видови кредитни картички (освен Дајнерс).
  • Плаќање во готово, во просториите на Т.А. МЕТФИЛ.
  • Можност за плаќање на рати во договор со банка.