Англиска/британска виза

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АНГЛИСКА/БРИТАНСКА ТУРИСТИЧКА ВИЗА:

Од АНГЛИЈА/В. БРИТАНИЈА (Од ГАРАНТОРОТ)

 1. Гаранција за туристичка посета (STATUTORY DECLARATION) во која се гарантира вашето сместување, финансиската помош, трошоците за (евентуално) лекување и изјава дека ќе ја напуштите Англија пред истекот на визата;
 2. Фотокопија од државјанство или од Англиска постојана виза на гаранторот и копија од пасошот;
 3. Изводи од банка (further evidence of founds или evidence of access to funds).
 4. Договор за поседување на куќа/стан;
 5. Податоци од фирмата каде се вработени (адреса, телефон, е-маил);
 6. Покана за закажана свадба или друг повод;
 7. Извештај од банка за состојба на сметката.

 

Од Р. МАКЕДОНИЈА (Од АПЛИКАНТОТ)

 1. Потврда за уплата на таксата за обработка на молбата;
 2. Своерачно потпишан пасош, со важност минимум една година;
 3. 2 фотографии;
 4. Извод од родени не постар од 4 недели (преведен на англиски или интернационален);
 5. За лица кои се во брак, да се достави венчаница не постара од 4 недели (преведен на англиски или интернационален);
 6. Потврда за примања за последните 3 месеци;
 7. Пpотврда за должината на работниот стаж и висината на месечните примања и изјава дека продолжува со работа по враќањето од Англија;
 8. Доказ за посредување на одредени недвижности;
 9. Ако сте сопственик на фирма, евиденција за регистрација на фирмата;
 10. Ако вашиот брачен другар е во работен однос, доказ за висината на неговите месечни примања;
 11. Резервација за повратен авио билет;

Ако сте студент/ка или ученик/чка:

 1. Потврда од факултетот за редовен студент или потврда од училиште дека сте редовен ученик, училиште за ослободување од настава ако е во учебна година – на англиски;
 2. Уверение за студентски статус;
 3. Индекс;
 4. За деца под 18 години кои патуваат сами или со еден од родителите, потребна е согласност од двајцата родители потпишани лично;

Ако сте пензионер/ка:

 1. Чек од последната пензија;
 2. За лица постари од 70 години се доставува потврда од матичен лекар дека лицето е способно за патување;
 3. Здравствено патничко осигурување;
 4. Ако посетувате близок роднина (родител, брат, сестра…) се доставуваат и нивните изводи на родени – оригинал;

Времетраење на постапката за добивање на виза: 3 недели – 5 недели;

Сите приложени документи треба да бидат во оригинали или заверени фотокопии и документите кои не се на англиски јазик треба да се приложат со заверен превод.